WYCIECZKA W PRZESZŁOŚĆ

Zanim pomówimy o tym, czym madmor karmi domowników-jesz- cze jedna wycieczka w przeszłość, w wiek XIX, kiedy to ostatecz­nie ukształtowało się oblicze kraju. Decydującą rolę w tym proce­sie odegrały uniwersytety ludowe, stawiające sobie za ceł włącze­nie mas chłopskich w nurt życia politycznego. Podniesienie oświa­ty- przez wzrost zamożności, likwidację bagien, zmniejszenie nie­użytków – owocowało poważnymi skutkami społecznymi: zwięk­szyło się poczucie siły mas chłopskich, gromadzono środki potrze­bne do dalszej racjonalizacji gospodarki, kształcenia dzieci itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie, mam na imię Maksymilian i serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów 🙂 Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił czytając moją twórczość!
© Wszelkie prawa zastrzeżone